Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma


KERESÉS

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Copyright © 2003-2013. Commitment Zrt.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás


tanacsadas

Tanácsadás


Pályázati tanácsadás
A pályázat meglehetősen bonyolult menete a rendkívül fontos előkészítő munkával: a pályázati stratégia kidolgozásával, a pályázat kellően körültekintő megírásával, a pályázati anyag jogszabályoknak és a támogató hatóság által kiírt egyéb feltételeknek megfelelő összeállításával és benyújtásával kezdődik, majd a támogatási szerződés megkötésével, az elszámolás és a kifizetési kérelem benyújtásával folytatódik. A támogatási szerződés megkötésével a pályázó lényegesen közel kerül projektje sikeres megvalósításához, annak életútja során azonban számos szempontra figyelni kell ahhoz, hogy a projektmegvalósítás egyes buktatói elkerülhetőek legyenek. A Commitment Zrt. e bonyolult folyamatban való eligazodáshoz kínálja tanácsadói segítségét oktatási intézmények és fenntartók részére.


Szoftver-szaktanácsadás
A korszerű, adott feladatokhoz szabott szoftverek az adminisztrációs és ügyviteli munka számottevő megkönnyítését szolgálják. Cégünk a kifejlesztett programrendszere révén oktatási adminisztrációval és adatfeldolgozással, üzletviteli tanácsadással kapcsolatos, valamint hardver-szaktanácsadást, műszaki, piac- és közvélemény-kutatást támogató szolgáltatásokat is kínál. A kifejlesztett szoftvereihez a Commitment Zrt. számos térítésmentes kiegészítő szolgáltatást nyújt megrendelőinek. Az ügyfélszolgálaton, a gyakorlati oktatásokon, a kapcsolódó honlapokon és a hírleveleken keresztül megvalósuló tanácsadás és a felhasználókkal folytatott konzultációk egyúttal az igények minél magasabb kielégítését is szolgálják.


Esélyegyenlőség, integráció: „Hódmezővásárhelyi modell”
A Commitment szakmai iránymutatásával zajlott le 2006/2007 folyamán Hódmezővásárhelyen a szegregációt mint a város legfőbb társadalmi problémáját kezelő átszervezés. A program kulcseleme olyan közoktatási rendszer kialakítása volt, amely egyrészt hosszú távon fenntartható, másrészt jól képzett szakembereket nevelő intézményekből áll. Ezáltal biztosíthatóvá válik, hogy valamennyi városrész iskoláiban minden gyermek ugyanolyan színvonalú oktatásban részesüljön. Az iskolai környezet átalakításával lehetővé vált a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja és esélyegyenlőségük megteremtése, amihez szükség volt a szülők, a pedagógusok és az intézmények együttműködésére.
A 2006/2007-es tanév befejezése után valamennyi általános iskola megszűnt a városban és ötöt alapítottak újjá az új oktatási körzeteknek megfelelően, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek lakhelyéhez mérten oly módon, hogy az arányuk minden iskolában a legkiegyenlítettebb legyen. A beilleszkedés elősegítésével lehetővé vált a szegregáció felszámolása. A középfokú oktatás terén négy intézményből egyet alapítottak újjá. A program sikeres eredménye, hogy Hódmezővásárhely város önkormányzatának általános iskoláiban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását egymáshoz hasonló színvonalú intézmények működtetésével valósította meg. A szegregációmentes iskolarendszer létrehozásával a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi elfogadottsága, beilleszkedése erősödik és biztosabbá válik, ezáltal képesekké válnak a hatékony kommunikációra és a pozitív önértékelésre. A sikeres átszervezés megnyitotta az utat további, a szegregáció felszámolását célzó program megvalósításához.


Átfogó intézményi átvilágítás
A jellemző forráshiány arra ösztönzi a fenntartókat, hogy nagyobb költséghatékonyságra törekedjenek, optimalizálják a rendelkezésre álló erőforrásokat, a személyi és tárgyi feltételeket a kötelező feladatellátás teljes körű megvalósítása és a pedagógiai eredményesség szinten tartása, növelése mellett. A Commitment Zrt. szolgáltatásai közül az egyik legmeghatározóbb az átfogó intézményi átvilágítás a városi közoktatási intézményrendszer működésének értékeléséhez, az esetleges átszervezésekre vonatkozó döntés előkészítéséhez. Az átvilágítás a közoktatási intézmények működési feltételeinek, eredményességi mutatóinak áttekintését, elemzését, értékelését, valamint intézkedési terv, javaslat kidolgozását jelenti egy hosszú távon fenntartható, költséghatékonyan finanszírozható, az egyenlő bánásmódot, esélyegyenlőséget megvalósító intézménystruktúra kialakítására, amely megfelel mind a jogszabályi, mind pedig a szülői elvárásoknak, és képes minőségi, korszerű oktatást biztosítani. Olyan eredmény- és problématérkép készül, amely megmutatja, hol vannak az intézményi struktúra működésében lehetőségek a megtakarításokra, milyen a kötelező és vállalt feladatok egymáshoz viszonyított aránya és ezek milyen költségvonzattal járnak.
Az állapotfelméréssel kezdődő komplex vizsgálat alapján elkészül az intézménystruktúra átalakítására vonatkozó javaslat és intézkedési terv, amely a szükséges információk feltárásával és rendszerezésével felvázolja a működés és a forrásfelhasználás hatékonyabbá tételének lehetséges útját, segítve a döntés-előkészítést a bevételi szerkezet, a költségvetési gazdálkodás, a jogi szabályozottság, a felelősségi kérdések, a gazdálkodás és a stratégiai programok vonatkozásában, illetve ezek összefüggéseinek meghatározásában.


Mérés-értékelés
Magyarországon 2007 óta évente, központilag szervezett módon, szövegértésből és matematikából mérik az iskolák teljesítményét. Az elmúlt években az Országos Kompetenciamérés a 6., a 8. és a 10. évfolyam valamennyi tanulójára kiterjedt. Cégünk szakemberei a kezdetektől részt vettek ennek az országos mérésnek a fejlesztésében. Abban az időszakban, amikor központi forrás állt a gyengébben teljesítő iskolák fejlesztésére, több száz iskolának segítettünk a pedagógiai programok megújításában éppúgy, mint ezen iskolák pedagógusainak akkreditált továbbképzéseken való felkészítésében. Továbbá a teljes intézményrendszeri átvilágítások során szorgalmazzuk, hogy a pénzügyi hatékonyság javítása mellett a fenntartó az iskolák szakmai teljesítményét is értékeltesse.
Mérés-értékelési szolgáltatásaink keretében vállaljuk intézmények, illetve a teljes intézményrendszer szakmai munkájának elemzését az Országos Kompetenciamérés alapján, vállaljuk fejlesztési terv elkészítését, valamint mentorálással és továbbképzésekkel a fejlesztési terv végrehajtásának támogatását.


Link küldés
.
Cikk nyomtatás